Statut SMiC Ilvermorny

Spis Treści

~


Uchwalono przez Zarząd SMiC Ilvermorny

w dniu 05.12.2023

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2023
(Zarząd SMiC Ilvermorny)

 

Obojętność i lekceważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jawna niechęć.

~Albus Dumbledore

ROZDZIAŁ PIERWSZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

~

§01. Szkoła Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny jest internetową społecznością fanów uniwersum o Harry’m Potterze oraz Fantastycznych Zwierząt, zrzeszającą się w konwencji szkoły internetowej.

§02. W celu jednoznacznej identyfikacji szkoły, dopuszcza się wykorzystanie skrótowców w użytku codziennym, a ich zbiór jest jedynym, możliwym do wykorzystania szczególnie w sytuacjach oficjalnych, dotyczących działań wewnątrz i międzyszkolnych. Dopuszczane akronimy, to:

 1. Ilvermorny
 2. SMiC Ilvermorny

§03. Przynależenie do społeczności szkoły internetowej czy korzystanie z funkcjonalności udostępnianych na potrzebę działalności SMiC Ilvermorny jest bezpłatne i takowe pozostanie – Administracja nie nakłada żadnych opłat za jakiekolwiek przedsięwzięcie, a także deklaruje całkowity brak krypto-płatności na żadnym etapie uczestnictwa w życiu społeczności.

§04. Placówka zastrzega sobie prawa do własności intelektualnej, stworzonej na potrzeby działalności Ilvermorny. Zawłaszczanie ich jest niezgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz stanowi podstawę do wykluczenia osoby, która dopuszcza się naruszenia prawa, ze społeczności szkolnej, w tym poprzez usunięcie ze szkolnego serwera na Discordzie oraz zablokowanie konta w witrynie internetowej.

§05. Wszelkie wyrażenia, sformułowania oraz obrazy ogólnodostępne są własnością Warner Bros Studio oraz J.K Rowling i użyte są w formie przeróbki zgodnie z Art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Władze instytucji nie pobierają żadnych korzyści materialnych za wykorzystywanie ich i zastrzegają odrębne prawa własności z uznaniem praw dla właścicieli utworu pierwotnego.

§06. Dołączając do placówki, akceptuje się warunki i postanowienia Statutu, a także wszelkich innych obwieszczonych dokumentów równoległych, oraz zapewnia przestrzeganie ich, a także pełną świadomość podejmowania środków zapobiegawczych przez Administrację w przypadku jednorazowego oraz powtarzalnego łamania zasad i działania wbrew nim.

§07. Aspekty niewymienione w Statucie bądź w dokumentach pokrewnych podlegają decyzji Władz Ilvermorny przez przewidziany od danej dziedziny organ. Postanowienia o tym charakterze podlegają możliwości odwołania pod warunkiem, że wpływają na funkcjonowanie osoby bądź osób, których dotyczą.

§08. Postanowienia statutowe mogą zostać zmienione wyłącznie w drodze głosowania przez odpowiedni organ Administracji Ilvermorny, jeżeli propozycje zmian zostaną przegłosowane bezwzględną większością głosów.

§09. Postanowienia statutowe są najwyżej w hierarchii wszystkich dokumentów, uchwalonych w Ilvermorny. Wszelkie dokumenty muszą być zgodne ze Statutem oraz nie mogą stać wobec niego w sprzeczności. W sytuacji, gdy stanowiona sprawa pokrywa się z którymś z punktów Statutu, ma on pierwszeństwo nad wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi.

ROZDZIAŁ DRUGI

ZASADY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNOŚCI

~

§10. Każdemu członkowi społeczności szkolnej przysługuje prawo do szacunku i poszanowania godności osobistej bez względu na wyznawany światopogląd, wiek, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, wyznanie czy poglądy polityczne.

§11. Członkowie społeczności szkolnej mają prawo do zmiany swoich danych osobowych poprzez mechanizmy dostępne na stronie szkoły. Wniosek w tej sprawie przesyłany jest Władzom Szkoły do rozpatrzenia. Wraz z zatwierdzeniem, osoba zmieniająca personalia zobligowana jest nanieść korektę w posiadanym pseudonimie (nicku) na szkolnym serwerze Discord do 24h od chwili przyjęcia. Wszelka niezgodność może stanowić powód usunięcia konta z serwera.

§12. Zakazane jest stosowanie wszelkiej mowy nienawiści werbalnej i niewerbalnej, w szczególności przejawianej przez sformułowania obraźliwe na tle personalnym, rasistowskim, seksistowskim, homofobicznym, ksenofobicznym oraz każdym innym, bezpośrednio godzące w cechy indywidualne członka bądź członków społeczności.

§13. Członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia naruszeń netykiety któremuś z organów Administracji Szkoły (patrz §33.).

§14. Zakazuje się rozpowszechniania treści obelżywych w stosunku do kogokolwiek z osób przynależących do Ilvermorny, a także treści pornograficznych, nienawistnych oraz naruszających wrażliwość osób przebywających w murach szkoły.

§15. Zakazuje się nadmiernego stosowania wulgaryzmów i przekleństw, w tym agresywnego języka, niezależnie od kontekstu wypowiedzi. Członkowie społeczności szkolnej powinni wykazywać wysoką kulturę osobistą.

§16. W godzinach 06:00 – 22:00 obowiązuje absolutny zakaz stosowania wulgaryzmów na kanałach tekstowych oraz głosowych serwera Discord. Ograniczenie nie dotyczy strony internetowej Ilvermorny, gdzie słownictwo wulgarne jest całkowicie zabronione.

§17. Członkom społeczności szkolnej przysługuje możliwość reklamowania treści, stawiających na rozwój osobisty bądź poszerzający wiedzę bądź umiejętności praktycznej, pod warunkiem uzyskania zgody Władz Szkoły Ilvermorny (przedstawiciela Władz Rektorskich bądź Zarządu). Dopuszczona do publikacji reklama powinna być zamieszczona w wyznaczonym do tego miejscu jednorazowo i przez okres nie dłuższy niż 48h, jeżeli miejscem docelowym jest kanał ogłoszeniowy.

§18. Na kanałach głosowych, wykorzystujących dźwięk, wymaga się od uczestników należytej kultury słowa oraz unikania hałasów lub zakłóceń, uniemożliwiających prowadzenie rozmowy przez uczestników spotkania.

§19. Zabrania się publikowania wrażliwych danych członków społeczności szkolnej, informacji poufnych z innych szkół Świata Magii oraz danych personalnych osób przynależących do Ilvermorny bez ich wyraźnej zgody.

§20. W przypadku posiadania uprawnień moderatorskich, zabrania się udostępniania uprawnień do kanałów z ograniczonym dostępem bez zgody Władz Szkoły.

§21. Posiadając uprawnienia moderatorskie, zabrania się bezpodstawnego wyrzucania osób z serwera Discord, nakładania ograniczeń czasowych bądź blokad stałych bez uzasadnionej przyczyny, opartej o postanowienia statutowe bądź innych dokumentów pokrewnych.

§22. Decyzje podejmowane przez przedstawicieli Administracji mają charakter ostateczny, lecz istnieje możliwość odwołania się od nich do 7 dni kalendarzowych od dnia postanowienia.

§23. Przedstawiciele Administracji posiadają możliwość nakładania sankcji na członków społeczności szkolnej w przypadku łamania ustanowionych zasad, w szczególności:

  1. czasowe ograniczenia interakcji z czatem tekstowym bądź głosowym (mute)
  2. czasowe wyrzucenie z serwera, z możliwością powrotu
  3. stała blokada, uniemożliwiająca korzystanie z serwera Discord oraz funkcji na stronie szkoły

§24. Wysokość kar stosowanych na poszczególne przewinienia są ustalane przez Administrację Szkoły.

ROZDZIAŁ TRZECI

ZAJĘCIA EDUKACYJNE, FORMY AKTYWNOŚCI SZKOLNEJ

~

§25. Zajęcia o charakterze dydaktycznym, prowadzone przez Wykładowców, są organizowane na podstawie wewnętrznego regulaminu przedmiotowego, określonego przez Prowadzącego.

§26. Regulamin przedmiotowy nie może naruszać postanowień Statutu oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

§27. Prowadzący (też: Wykładowcy / Nauczyciele) posiadają dowolność w doborze nauczanego materiału, o ile jest on zgodny z tematyką wykładanego przedmiotu.

§28. Zajęcia w Ilvermorny odbywać się mogą od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych, między 18:00 a 22:00. Każda jednostka lekcyjna nie może trwać dłużej niż 40 minut zegarowych. Określa się następujące przedziały godzinowe, w trakcie których organizowane są lekcje zgodnie z ustanowionymi Rozkładami Zajęć:

  1. 18:20 – 19:00
  2. 19:10 – 19:50
  3. 20:00 – 20:40
  4. 20:50 – 21:30

§29. W szczególnych przypadkach, dopuszcza się prowadzenie zajęć w zakresie godzinowym innym niż wymienionym w §28. Każdorazowo decyzję w podobnej sprawie rozpatrują indywidualnie Władze Szkoły.

§30. Prowadzone zajęcia mogą odbywać się w różnych formach, uzależnionych od woli Nauczyciela prowadzącego, lecz zgodnych z następującymi typami:

  1. Zajęcia prowadzone na kanale tekstowym
  2. Zajęcia prowadzone na kanale głosowym
  3. Zajęcia prowadzone hybrydowo, na kanale tekstowym oraz głosowym

§31. Poza zajęciami, w Ilvermorny prowadzone są również wszelkie formy rozrywkowe, zgodnie z przyjętą Ofertą Rozrywek. W szczególności, wyróżnia się następujące formy aktywności rozrywkowej:

  1. audycje radiowe szkolnego radia
  2. konkursy zamieszane na stronie szkoły
  3. kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne
  4. redagowanie wiadomości za pośrednictwem gazety szkolnej
  5. rozgrywki Ligii Quidditcha
  6. wydarzenia tematyczne wewnątrzszkolne i międzyszkolne
  7. zabawy prowadzone na szkolnym serwerze Discord
ROZDZIAŁ CZWARTY

ADMINISTRACJA SMIC ILVERMORNY

~

§32. Administracja Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny to zespół organów, odpowiedzialnych za organizację życia placówki w jej różnych aspektach.

§33. Administracja Ilvermorny składa się na następujące organy:

  1. Kadra Pedagogiczna
  2. Rada Rektoratu
  3. Władze Szkoły
   1. Władze Rektorskie
   2. Zarząd Szkoły
  4. Właściciele Szkoły (nie piastują stanowiska jako odrębny organ Administracji)

§34. Władze Szkoły pełnią funkcję kierowniczą nad ogółem działalności Ilvermorny. Składają się z dwóch organów – Władze Rektorskie oraz Zarząd Szkoły – która działają w sposób od siebie niezależny, wzajemnie kontrolując procesy decyzyjne oraz postanawiające wspólnie o najistotniejszych dla przyszłości szkoły kwestiach.

 1. Władze Rektorskie zajmują się aspektami dotyczącymi codziennego funkcjonowania szkoły, w tym koordynacja prowadzonych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, aktywne prowadzenie Oferty Rozrywek oraz przewodzenie procesowi Rekrutacji. Władze Rektorskie złożone są z Jego / Jej Magnificencji Rektora Placówki oraz Prorektorów właściwych do poszczególnych dziedzin życia Ilvermorny.
 2. Zarząd Szkoły podejmuje działalność kontrolną, pilnuje przestrzegania Statutu oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych, dba o prawidłowy przebieg procesów demokratycznych w szkole; wspomaga Władze Rektorskie w codziennym działaniu oraz organizuje struktury działania placówki. W skład Zarządu zasiada Lider Zarządu pełniący funkcję przewodniczącego oraz członkowie Zarządu, zajmujący się poszczególnymi aspektami funkcjonowania szkoły na szczeblu administracyjnym.

§35. Rektor Placówki wybierany jest poprzez demokratyczne wybory, organizowane przez Zarząd Szkoły, na okres kadencji, trwającej trzy miesiące (90 dni).

  1. Kandydatem na Rektora może zostać każda osoba, niezależnie od pełnionej funkcji w szkole lub poza nią oraz przynależności do społeczności szkolnej Ilvermorny bądź jej braku. Wyłącznym warunkiem, niezbędnym przy rozpoczęciu piastowania godności Rektora, jest nieprzynależenie do Władz innych szkół magicznych w Świecie Magii.
  2. Kandydaci zgłaszają swój start w Wyborach w momencie ich ogłoszenia przez Zarząd Szkoły na stronie internetowej szkoły. W wyznaczonym terminie zobligowani są wypełnić formularz rejestracyjny, w którym zawierają informacje o motywacjach towarzyszących przy starcie czy plan działań, zaplanowanych w sytuacji zdobycia nominacji.
  3. Po upłynięciu terminu rejestracji kandydatów, Zarząd Szkoły weryfikuje przesłane zgłoszenia pod kątem poprawności i merytoryki danych. W sytuacji niespełnienia wszystkich wymaganych warunków bądź niedostatecznej jakości prezentowanych informacji, Zarząd może postanowić o wykluczeniu kandydata z Wyborów, wobec czego musi przedstawić uzasadnienie podjętej decyzji.
  4. Spełnienie niezbędnych wymogów jest równoznaczne z akceptacją kandydatury, która następnie w określonym ówcześnie terminie zostanie poddana głosowaniu społeczności szkolnej.
  5. Czynne prawo głosowania posiada każda osoba, przynależąca do społeczności szkolnej Ilvermorny, tj. zarejestrowana na stronie szkoły jako czynny użytkownik (Student, Wykładowca bądź członek Personelu).
  6. Głosowanie uznaje się ważnym, jeżeli ogólna frekwencja wyniesie co najmniej 40% wszystkich członków społeczności Ilvermorny.
  7. Nominację na urząd Rektora zdobywa kandydat, który osiągnie najwyższy wynik spośród wszystkich kandydatów zarejestrowanych i przyjętych do Wyborów. Jeżeli dwóch kandydatów zdobyło taki sam wynik głosowania – ponawia się ich wybór w drugiej turze, wyznaczonej w terminie dwóch dni po zakończeniu pierwszej części głosowania.
  8. W sytuacji ponownego uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów w drugiej turze – kandydatury poddaje się pod głosowanie Rady Rektoratu, jeżeli została powołana i czynnie funkcjonuje, bądź Zarządu w sytuacji niefunkcjonowania Rady na moment Wyborów.

§36. Podczas Wyborów Rektora panuje absolutny zakaz rozpowszechniania informacji na temat dokonanego wyboru w głosowaniu na poszczególnego kandydata oraz agitacji w jej wszelakich postaciach.

§37. W sytuacji, gdy frekwencja głosujących w Wyborach nie przekroczy progu 40% - kandydatury kieruje się pod głosowanie Rady Rektoratu, o ile prowadzi ona czynną działalność. Jeżeli Rada w wymienionej sytuacji jest niezdolna do działania – Zarząd zobligowany jest do ponownego przeprowadzenia Wyborów, z obniżonym progiem frekwencji od 25%.

§38. Na okres niewyłonienia kandydata w Wyborach, funkcję p.o. Rektora (pełniący obowiązki Rektora) pełni osoba dotychczasowo urzędująca w roli Rektora za zgodą Zarządu. W przypadku jej braku – rolę p.o. Rektora przydziela się Liderowi Zarządu bądź Przewodniczącemu Rady Rektoratu, w zależności od podjętych ustaleń.

§39. Każdorazowo, Zarząd Szkoły ma obowiązek poinformowania nominata na Rektora o dokładnej dacie rozpoczęcia i zakończenia jego kadencji. Datę rozpoczęcia urzędu określa się na dzień następujący po ogłoszeniu wyników Wyborów.

§40. Termin nowych Wyborów nie może przypadać na dzień, w którym niewygasła kadencja Rektora aktualnie sprawującego stanowisko. Przyjmuje się, iż głosowanie na Kandydatów w Wyborach przypada na dzień po wygaśnięciu bieżącej kadencji.

§41. Przewiduje się odstępstwo od §40., jeżeli przewidywana data głosowania przypada na okres świąteczny. Wówczas, jako datę głosowania ustala się najbliższy możliwy termin w przyszłości. Do tego czasu, urząd Rektora sprawowany jest zgodnie z §38.

§42. Nominat na Rektora ma obowiązek powołania i  ogłoszenia składu Grona Prorektorów w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia kadencji. Przekroczenie dopuszczalnego terminu oznacza skierowanie obowiązku powołania Prorektorów do Zarządu Szkoły.

§43. Kadencja Rektora bądź Prorektora może zostać skrócona w sytuacji, gdy:

  1. dobrowolnie zrezygnuje z piastowanego stanowiska
  2. skierowany i przegłosowany zostanie wniosek o usunięcie z funkcji przez Radę Rektoratu w stosunku większości 3/4 głosów za odwołaniem ze stanowiska.
  3. Wniosek o usunięcie z funkcji mogą złożyć:
   1. Radny/a Rady Rektoratu,
   2. członek Zarządu Szkoły,
   3. co najmniej 5 członków Kadry Pedagogicznej,
   4. członek społeczności szkolnej z podpisami co najmniej 45% wszystkich osób przynależących do Ilvermorny
  4. Wniosek musi zawierać dokładne uzasadnienie zamiaru odwołania Rektora / Prorektora, odwołujące się do naruszeń zasad społeczności, obyczajności bądź szeroko pojętej etyki osoby piastującej niniejszą godność.
  5. Wnioski o usunięcie z funkcji należy składać każdorazowo Zarządowi Szkoły, który ma obowiązek rozpatrzenia go pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz przekazania odpowiedniemu organowi Administracji, w przypadku stwierdzenia braku zastrzeżeń

§44. W przypadku niezdolności funkcjonowania Rady Rektoratu, wnioski o usunięcie z funkcji rozpatruje Zarząd Szkoły i akceptuje po uzyskaniu większości w stosunku 2/3 głosów za odwołaniem ze stanowiska.

§45. Urzędujący Rektor może w dowolnej ilości ubiegać się o reelekcję – nie ustala się ograniczenia ilości sprawowanych kadencji.

§46. Powołani Prorektorzy kończą sprawowanie funkcji wraz z upłynięciem kadencji Rektora. Mogą być przywróceni na stanowisko po ówczesnym uzgodnieniu z kandydatem, który zwycięży w wyborach i zostanie nominatem.

§47. Rada Rektoratu jest organem, ustanawiającym przepisy w Ilvermorny w drodze dialogu publicznego poprzez reprezentację Radnych, powołanych na okres kadencji Rady. Rada złożona jest z Prezydium Rady oraz Grona Radnych. Ponadto, Rada Rektoratu prowadzi działalność doradczą poszczególnym organom Administracji oraz jest przestrzenią do dialogu społeczności w najistotniejszych dla niej kwestiach. Podejmowane w ramach głosowań przepisy są bezpośrednim odzwierciedleniem woli większości Zgromadzonych.

  1. Do Prezydium Rady Rektoratu należy Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarz Rady, wyłonieni w drodze wyborów podczas pierwszej, otwierającej Sesji.
  2. Rada Rektoratu powoływana jest na okres czteromiesięcznej kadencji (120 dni) w wyniku demokratycznych wyborów, zarządzonych przez Rektora Placówki lub w przypadku jego czasowej niezdolności – Zarząd Szkoły.
  3. Kandydaturę na Radnego w wyborach może zgłosić każdy członek społeczności szkolnej. Rektor Placówki lub w przypadku jego czasowej niezdolności – Zarząd Szkoły, ustala przewidzianą ilość mandatów (miejsc) w gronie Rady przy podziale na wszystkie Domy SMiC Ilvermorny oraz Kadrę Pedagogiczną metodą proporcjonalności w zależności od uzyskanego wyniku w przeliczeniu na całkowitą ilość głosów na wybrany Dom.
  4. Każdy członek społeczności Ilvermorny zagłosować może wyłącznie na jednego kandydata do Rady.
  5. Jeżeli niezgłoszona zostanie wystarczająca liczba kandydatów w celu pokrycia wszystkich mandatów na poszczególny Dom / Kadrę Pedagogiczną – mandaty dysponuje się pozostałym Domom / Kadrze Pedagogicznej, poczynając od posiadanej najniższej proporcji.
  6. W wyborach do Rady Rektoratu nie mogą startować przedstawiciele organów Władz Szkoły.
  7. Decyzje podejmowane przez Radę Rektoratu przyjmuje się poprzez uzyskanie większości głosów za w stosunku do głosów przeciw (głosy wstrzymujące nie są rozpatrywane).
  8. W przypadku zmian statutowych – wymagana jest bezwzględna większość głosów w stosunku 3/5 głosów za w stosunku do głosów przeciw (głosy wstrzymujące traktowane są jako głosy przeciw).
  9. Głosowanie wniosku o odwołanie z funkcji Rektora bądź Prorektora wymaga 3/4 stosunku głosów za do głosów przeciw bezwzględną większością głosów (głosy wstrzymujące traktowane są jako głosy przeciw).
  10. Na wniosek co najmniej jednego Radnego, głosowany być może wniosek o odwołanie Radnego/j. Wniosek uznaje się za przyjęty, jeżeli zostanie przegłosowane bezwzględną większością głosów za w stosunku 3/4 do głosów przeciw (głosy wstrzymujące traktowane są jako głosy przeciw).
  11. Wszystkie głosowania w sprawie podejmowanych decyzji muszą zostać odnotowane przez Prezydium, zaś uchwalone ustalenia utrwalone w formie Dekretu na stronie szkoły.
  12. Radnym przysługuje możliwość samodzielnego zgłaszania projektów Dekretów w określonej sprawie, którą należy w treści wskazać. Proces głoszenia projektu pod Sesję odbywa się za pomocą funkcji dostępnych na stronie.
  13. Przed każdą Sesją, Prezydium Rady zobligowane jest ustalić Porządek Obrad, określający zakres spraw do rozpatrzenia przez Radę w trakcie. Radnym przysługuje możliwość zgłoszenia zmian (dodanie, zmiana bądź wykreślenie konkretnego punktu), która musi zostać poddana pod głosowanie. Przyjęcie zmian oznacza konieczność naniesienia korekty do Porządku Obrad.
  14. Sesje Rady Rektoratu prowadzi Przewodniczący w asyście pozostałych członków Prezydium. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia obrad, Przewodniczący zobligowany jest wskazać Wiceprzewodniczącego, który poprowadzi Sesję.
  15. Każdorazowo – za obsługę systemu wspomagającego prowadzenie Sesji odpowiada Sekretarz Rady. W przypadku jego nieobecności na obradach, obowiązek tego spoczywa na wyznaczonemu przez Prowadzącego Obrady (Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady) Radnemu.
  16. Władze Szkoły, po wyłonieniu w wyborach składu Rady Rektoratu na daną kadencję, zobligowane są wyznaczyć Opiekuna Rady, odpowiadającego za opiekę i nadzór prawidłowej działalności Rady. Podczas pierwszej Sesji, prowadzi on obrady do chwili wyłonienia Przewodniczącego.

§48. Kadra Pedagogiczna to organ sprawujący kontrolę nad aspektami dydaktycznymi działalności Ilvermorny. W Gronie Pedagogicznym zasiadają Nauczyciele oraz Profesorowie, nauczający w murach szkoły.

  1. Kadrze Pedagogicznej przysługuje prawo składania projektów Dekretów i ich głosowania. Dekrety Kadry Pedagogicznej są równe dekretom Rady Rektoratu bądź organów Władz Szkoły.
  2. Procedura głosowań Kadry Pedagogicznej jest tożsama z procedurą, określoną Radzie Rektoratu (patrz §47.).

§49. Dekrety to dokumenty wewnątrzszkolne Ilvermorny, świadczące o decyzjach podejmowanych przez organy Administracji szkoły na określony temat w sposób kolegialny (w wyniku głosowań). Organy uprawnione do zgłaszania i przyjmowania dekretów, to:

  1. Kadra Pedagogiczna
  2. Rada Rektoratu
  3. Władze Rektorskie
  4. Zarząd Szkoły

§50. Osobom pełniącym funkcje kierownicze poszczególnych organów Administracji szkoły przysługuje możliwość wydawania Zarządzeń – decyzje zawarte tam są podjęte przez jedną osobę oraz muszą dotyczyć obszaru jej obowiązków bądź spraw dyscyplinarnych w danym organie, zgodnie ze Statutem oraz pozostałymi dokumentami wewnątrzszkolnymi. Prawo wydawania Zarządzeń posiadają:

  1. Rektor Placówki (Władze Rektorskie)
  2. Prorektor właściwy do określonych spraw (Władze Rektorskie)
  3. Lider Zarządu (Zarząd Szkoły)
  4. Przewodniczący Rady Rektoratu (Rada Rektoratu)

§51. Dekrety oraz Zarządzenia mogą zostać zniesione w wyniku złożenia i przegłosowania wniosku o zniesienie Dekretu / Zarządzenia w sprawie … stosunkiem większości głosów za do głosów przeciwko. Dotyczy to również zmian w dokumentach (nowelizacje).

  1. Dokumenty mogą ulec przedawnieniu, jeśli zakres ich spraw jest wygasły oraz nie ma mocy oddziaływania na jakiekolwiek procesy zachodzące w Ilvermorny. O wygaśnięciu dokumentu decyduje Zarząd Szkoły, stwierdzający wystąpienie podobnego stanu rzeczy.

§52. Dokumenty uchwalane w Ilvermorny muszą zostać opublikowane na stronie przez przewidziane do tego mechanizmy oraz posiadać numer, w celu ich jednoznacznej identyfikacji (numer porządkowy / miesiąc liczbowo / dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego).

§53. Właścicielami Szkoły są osoby posiadające uprawnienia założycielskie w Ilvermorny. Właściciele nie piastują w związku ze swoją rolą żadnych stanowisk określonych tym mianem – odpowiadają wyłącznie za kwestie porządkowe oraz mogą jako jedyni postanowić o czasowym zawieszeniu działalności szkoły, jej zamknięciu bądź rozwiązania grona Zarządu Szkoły.

§54. Właściciele Szkoły za obopólnym porozumieniem (jeżeli rolę tę posiada więcej niż jedna osoba) mogą podjąć decyzję o nadaniu bądź odebraniu uprawnień założycielskich poszczególnemu członkowi społeczności szkolnej poprzez wydanie stosownego Dekretu.

ROZDZIAŁ PIĄTY

STUDENCI

~

§55. Studenci Ilvermorny (także: Uczniowie, Adepci) to nie administracyjna część społeczności szkolnej. Każdy Adept Ilvermorny w drodze rejestracji na stronie jest przypisany do poszczególnego domu z czterech dostępnych, na podstawie preferencji własnych oraz testu osobowości, wykonanego podczas zapisu.

§56. Dostępne podczas przydziału Domy Ilvermorny, to:

  1. Gromoptak
  2. Pukwudgie
  3. Rogaty Wąż
  4. Wampus

§57. Osobą sprawującą pieczę nad Studentem w momencie zatwierdzenia na Liście Uczniów jest Opiekun Domu. Odpowiada on za właściwe wprowadzenie Adepta w mury szkoły, począwszy od wyjaśnienia podstawowych funkcjonalności na stronie czy objaśnienie cyklu życia szkolnego wraz z informacjami, niezbędnymi do prawidłowego działania w roli adepckiej. Ponadto, Opiekun zobligowany jest reprezentować zgłoszone przez Studenta sprawy przed Władzami Ilvermorny bądź innymi organami Administracji szkoły.

§58. Uczniowie mają obowiązek uczęszczać na zajęcia edukacyjne, na które złożono zapis podczas Rekrutacji. Brak możliwości stawiennictwa Student powinien usprawiedliwić przez dostępne na stronie funkcje. Wówczas, Nauczyciel prowadzący lekcje zobowiązany jest usprawiedliwić za uzasadnioną przyczyną fakt nieobecności.

§59. Uczniowie mają prawo udziału we wszelkich wydarzeniach o charakterze rozrywkowym, organizowanych wewnątrz szkoły oraz poza nią w charakterze reprezentacji międzyszkolnej.

§60. Studenci swoim codziennym funkcjonowaniem mają obowiązek wykazywać wysoką kulturę osobistą, szacunek wobec każdego oraz przestrzeganie zasad, panujących w murach placówki.

§61. Uczniom przysługuje prawo ubiegania się o dodatkowe funkcje w szkole, takie jak Prefekt Domu, Prefekt Naczelny,  Redaktor szkolnej gazety, Radny Rady Rektoratu. Podjęcie się jakichkolwiek dodatkowych obowiązków wiąże się z deklaracją o ich sumiennym wypełnianiu. Niedopełnienie powierzanych zadań może być podstawą do usunięcia Adepta z posiadanej funkcji. Za każdą działalność ponad standardowymi powinnościami, Studenci powinni być wynagradzani w sposób określony przez Władze Szkoły.

§62. Student ma prawo ubiegania się o pełną informację dotyczącą uzyskiwanych stopni w ramach prac bądź form kontrolnych, realizowanych przez Wykładowcę. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić wyjaśnienie wobec wysokości oceny do 7 dni od dnia zapytania Adepta w tej kwestii.

§63. Studenci Ilvermorny powinni być traktowani przez każdego członka społeczności w sposób równy, sprawiedliwy, a dodatkowo w odniesieniu do osób funkcyjnych, należących do Administracji – w sposób obiektywny. Zabrania się pod groźbą usunięcia ze społeczności szkolnej stosowania bądź akceptacji wszelkich przejawów faworyzacji, przemocy psychicznej, nagabywania oraz innych zachowań obyczajowo niewłaściwych, wyraźnie godzących w dobre imię i godność jakiegokolwiek osoby przynależącej do Ilvermorny, niezależnie od pełnionej roli.

§64. Adept zobligowany jest do sumiennego wykonywania prac zadanych przez Nauczycieli w celu uzyskania stopni umożliwiających uzyskanie klasyfikacji końcowej.

§65. Wyróżnia się następujące prawa i obowiązki Studentów Ilvermorny:

  1. aktywne udzielanie się w szkolnym życiu Ilvermorny
  2. regularne uczestnictwo w zajęciach, a w przypadku niemożności przybycia- zgłoszenie faktu planowanej nieobecności i usprawiedliwienie jej; sumienność oraz pracowitość
  3. wypełnianie wszelkich aktywności, zleconych do wykonania przez Nauczycieli
  4. zachowanie etyki w codziennej pracy i życiu placówki, ale także poza jej murami
  5. możliwość odwołania się od każdej oceny, jeśli nie jest ona adekwatna do stanu posiadanej wiedzy z konkretnej partii materiału
  6. zgłoszenie faktu naruszeń godności osobistej przez innego członka społeczności odpowiednim organom Administracji szkoły
  7. wyrażanie własnych poglądów, wolność słowa oraz przekonań, w tym religijnych, politycznych itp.
  8. odmówienia uczestnictwa w zajęciach w przypadku rażącego naruszania przez Prowadzącego zasad panujących w szkole bądź ogólnym systemie prawnym
ROZDZIAŁ SZÓSTY

KADRA PEDAGOGICZNA

~

§66. Kadra Pedagogiczna (także: Grono Pedagogiczne / Nauczyciele / Wykładowcy / Profesorowie) jest organem administracyjnym szkoły, złożonym z Nauczycieli, podejmujących nauczanie adeptów w ramach zadeklarowanych przedmiotów oraz Specjalistów, będących pomocą dydaktyczną w placówce (np. Egzaminatorzy, Audytorzy – oceniający wartość merytoryczną zgłoszonych Planów Nauczania, weryfikujący na zlecenie Władz Szkoły rzetelność Nauczycieli itp.).

§67. Grono Pedagogiczne wybiera, przy poszanowaniu zasad demokratycznych, Przewodniczącego Kadry Pedagogicznej na okres pięciu miesięcy, który odpowiedzialny jest za reprezentowanie Kadry przed Władzami Szkoły oraz innymi organami Administracji.

§68. Jeżeli Przewodniczący zrezygnuje z posiadanej funkcji bądź utraci ją w wyniku rezygnacji z dalszej pracy w murach Ilvermorny, Władze Szkoły są zobligowane zwołać Radę Pedagogiczną w celu wyboru nowego przedstawiciela.

§69. Wykładowcy oraz Specjaliści objęci są systemem tytularnym, odzwierciedlającym zakres doświadczenia oraz posiadanej wiedzy w nauczanej dziedzinie.

  1. Tytułem początkowym jest Nauczyciel (w przypadku osób nauczających) bądź Specjalista (osoby z pomocy dydaktycznej). Określa on ogólny zakres wysokiej znajomości nauczanego przedmiotu.
  2. W ramach Certyfikowania Profesorskiego / Arcymistrzowskiego, odpowiednio Nauczyciele i Specjaliści mają prawo ubiegania się o godność Profesora / Arcymistrza danej dziedziny, zgodnie z procedurami opisanymi w Ofercie Edukacyjnej
  3. Profesorom przyzwala się na wyłączności stosowanie przedrostku prof. (Profesorowie) / am. (Arcymistrzowie) przy personaliach na szkolnym serwerze Discord

§70. W sytuacjach szczególnych, za wyjątkowe zasługi na rzecz Ilvermorny, Nauczyciel bądź Specjalista może być mianowany do wyższego tytułu na podstawie przyjętego wniosku przez Radę Rektoratu o zastosowanie procedury awansu. Wniosek w tej sprawie zgłosić może Prezydium Rady każdy członek społeczności szkolnej, z uwzględnieniem wyczerpującego uzasadnienia, motywującego przedłożenie wniosku.

§71. Nauczyciel, na każdym stopniu edukacyjnym, ma prawo zgłoszenia do 3 przedmiotów, które zamierza nauczać. Sumarycznie, całkowita ilość wykładanych dziedzin nauk magicznych nie może przekroczyć dziewięciu.

§72. Wykładowcom oraz Specjalistom przysługuje prawo ubiegania się o dodatkowe funkcje w murach szkoły, takie jak Opiekun Domu, Przewodniczący Kadry Pedagogicznej, Radny Rady Rektoratu, Redaktor szkolnej gazety. Podjęcie się jakichkolwiek dodatkowych obowiązków wiąże się z deklaracją o ich sumiennym wypełnianiu. Niedopełnienie powierzanych zadań może być podstawą do usunięcia z posiadanej funkcji. Za każdą działalność ponad standardowymi powinnościami, Nauczyciele powinni być wynagradzani w sposób określony przez Władze Szkoły.

§73. Członek Kadry Pedagogicznej, przystępując do niniejszego Grona, deklaruje znajomość przepisów panujących w szkole oraz swoim funkcjonowaniem ma obowiązek zachęcać do ich przestrzegania, a w przypadku naruszeń – zastosować posiadane możliwości subordynacji bądź zgłosić zaistniałą sprawę Władzom Szkoły w celu podjęcia interwencji.

§74. Obowiązki nakładane na  Nauczycieli Ilvermorny:

  1. dochowywanie tajemnicy ustaleń dokonywanych w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz przestrzeganie poufności obiegu informacyjnego w ramach posiadanej roli.
  2. obecność na wszelakich przedsięwzięciach, organizowanych w murach placówki na miarę posiadanych możliwości czasowych
  3. okresowe sprawdzenie wiedzy uczniów w wybranej przez siebie formie aktywności- sprawdzian, kartkówka, praktyka i tym podobne. Minimalna ilość ocen cząstkowych, jakie Wykładowcy zobowiązani są wystawić to 3
  4. przeprowadzenie min. 1-ego konkursu pomiędzy Oknami Rekrutacyjnymi
  5. regularne przeprowadzanie zajęć zgodnie z ustanowionym rozkładem zajęć, a w przypadku niemożności- zgłoszenie faktu nieobecność maksymalnie do 3 godzin przed planowanym terminem jednostki lekcyjnej. W przypadku jakichkolwiek zaległości godzinowych, konieczność ustalenia i zorganizowania nadrobienia
  6. sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich adeptów, niezależnie od ich predyspozycji do przyswajania nowych informacji, poziomu nauki czy przynależności do konkretnej klasy/domu/rocznika
  7. sumienne rozliczanie się z zobowiązań powierzonych przez Władze Szkoły oraz osoby funkcyjnie nadrzędne
  8. uczestniczenie w Radach Pedagogicznych, a w sytuacji niemożności stawiennictwa- przekazanie informacji o planowanej nieobecności maksymalnie do 3 godzin przed terminem spotkania
  9. wystawienie ocen proponowanych i końcowych na podstawie ocen cząstkowych, zdobytych przez adeptów w trakcie nauki
  10. złożenie raportu z odbytej lekcji w formie wpisu do dziennika lekcyjnego, dostępnego na stronie szkoły

§75. Prawa przysługujące z tytułu bycia Nauczycielem Ilvermorny:

  1. dowolność w ustaleniu zakresu kształcenia na dany stopień edukacyjny, zawartego w Planie Nauczania
  2. otrzymania wynagrodzenia za wykonywaną pracę poprzez punkty bądź dragoty
  3. powstrzymanie się od pracy na rzecz SMiC Ilvermorny w okresie świątecznym i ustawowo wolnym
  4. prowadzenie i organizacja kółek przedmiotowych oraz pozaprzedmiotowych
  5. prowadzenie i organizacja zajęć edukacyjnych z nauczanej dziedziny nauk magicznych w preferowany przez siebie sposób przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami i etyką profesorską oraz zgodności względem dokumentów ogłoszonych publicznie
  6. rejestracji na przedmioty podczas Okna Rekrutacyjnego w ramach samodokształcania pod warunkiem posiadania dodatkowych uprawnień na stronie, o które należy zabiegać u Władz Szkoły
  7. sprawiedliwie i zgodne ze Statutem oraz innymi dokumentami pokrewnymi traktowanie przez Władze Szkoły oraz innych członków społeczności SMiC Ilvermorny, z poszanowaniem godności i odmienności w obrębie tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wyznania i innych cech indywidualnych
  8. wykluczenie ucznia z toku prowadzonej jednostki lekcyjnej w przypadku naruszenia wewnątrzprzedmiotowego regulaminu zajęć bądź naruszenie przez Adepta postanowień wynikających z obowiązków uczniów placówki z koniecznością zgłoszenia tego faktu Opiekunowi Domu, do którego ów Student przynależy
  9. złożenie rezygnacji w przypadku braku możliwości dalszego prowadzenia kształcenia z koniecznością podania przyczyny
  10. złożenie wniosku o urlop w przypadku planowanej dłuższej nieobecności (do 2 tygodni) poprzez mechanizmy dostępne na stronie

§76. Materiały dydaktyczne tworzone przez Wykładowców i Specjalistów na potrzeby działalności edukacyjnej w Ilvermorny są chronione prawnie, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Dotyczy to zarówno tworów, przygotowanych przez osoby przynależące do Ilvermorny, jak również źródeł zewnętrznych. Wszelkie przejawy plagiatu oraz jakiegokolwiek wykorzystania bez wiedzy i zgody twórcy są podstawą do natychmiastowego wykluczenia ze społeczności szkolnej decyzją Władz Szkoły.

§77. Administracja SMiC Ilvermorny nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez członków społeczności szkolnej zawłaszczenia utworów cudzych, niemniej deklaruje podjęcie należytych środków dyscyplinarnych w sytuacji udowodnionego naruszenia przez czyn wymieniony w §76.

ROZDZIAŁ SIÓDMY

WSPÓŁPRACA Z ILVERMORNY

~

§78. Placówkom oraz organizacjom działającym w obszarze Świata Magii (ŚM-u) przysługuje możliwość ubiegania o współpracę ze Szkołą Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny w preferowany przez siebie sposób.

§79. Zapytania dotyczące współpracy należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail Zarządu Szkoły, dostępny na stronie szkoły.

§80. Władze Szkoły zastrzegają sobie okres 21 dni roboczych na rozpatrzenie oferty współpracy. Brak odpowiedzi po wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem zgody na podjęcie współpracy.

§81. Podpisana obustronnie współpraca oznacza konieczność uwzględnienia społeczności Ilvermorny jako potencjalnych uczestników organizowanych przedsięwzięć o charakterze międzyszkolnym, poszanowania zasad panujących w obu szkołach oraz wzajemnego strzeżenia dobrego imienia placówki oraz jej społeczności.

§82. Współpraca może zostać zerwana w przypadku, gdy:

  1. podmiot współpracujący wykaże niechęć w stosunku do Ilvermorny poprzez mowę nienawiści, zniechęcanie do przystąpienia w mury szkoły bądź zaniecha organizacji wspólnych wydarzeń tematycznych na arenie międzyszkolnej
  2. jedna ze stron wystąpi o zakończenie współpracy z uwzględnieniem przyczyny podjętej decyzji
  3. jedna ze stron zawiesi bądź zakończy działalność w Świecie Magii
ROZDZIAŁ ÓSMY

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

~

§83. Administracja SMiC Ilvermorny zastrzega prawo zmiany postanowień niniejszych zawartych w drodze opisanych procedur, przyzwalających na dokonanie aktualizacji któregokolwiek z punktów Statutu.

§84. Dołączenie do społeczności szkolnej oznacza akceptacje oraz bezwzględne przestrzeganie postanowień statutowych oraz świadomość podjęcia sankcji przez organy Administracji w przypadku udowodnionego naruszenia panujących przepisów. Nieznajomość zasad panujących w szkole nie zwalnia przed ich przestrzeganiem.

§85. Dane fikcyjne, utworzone na potrzeby funkcjonowania w społeczności szkolnej nie są przetwarzane w myśl przepisów RODO, lecz Administracja placówki w swoich obowiązkach deklaruje wdrożenie środków zapobiegawczych wyciekom danych, mogących zaszkodzić osobom powierzającym je na stronie szkoły.

§86. Administracja szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wyciek danych, wynikający z wad bądź błędów systemu zarządzania treścią na stronie placówki, lecz dąży do ich bieżącego naprawienia. W sytuacji dostrzeżenia usterki technicznej, uprasza się o niezwłoczne poinformowanie o zaistniałym problemie w celu jego rozwiązania.

§87. Każdemu członkowi społeczności szkolnej przysługuje prawo do usunięcia konta na stronie w przypadku zamiaru zakończenia działalności w placówce. Żądanie w tej sprawie należy przesłać drogą mailową na adres e-mail wybranego organu Władz Szkoły. Przewiduje się okres 14 dni roboczych na rozpatrzenie sprawy i podjęcie odpowiednich kroków, wymazujących wszystkie powierzone dane w serwisie.

§88. Dokument wchodzi w życie z dniem 05.12.2023 r.  
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM